Nikon Plan Microscope

160011-023

  • Exc++ Nikon Plan Apo Apochromat 40x/0.95 Microscope Objective 160/0.11-0.23
  • Nikon Plan APO 40x / 0.95 160/0.11-0.23 TL Microscope Objective #1337
  • Nikon Plan 60 0.85 160/0.11-0.23 Microscope Objective With Correction Collar
  • Nikon Microscope Objective Plan 60x/0.85 160/0.11-0.23
  • Nikon CFN Plan Apo 40x/0.95 160/0.11-0.23 non Eclipse Objective Microscope